Eski Yunan dilinde söz kavramını veren üç kelime vardır.

Bunlar; Mitos, Epos ve logos’tur.

Mitos (Myth) Mit, Nedir?

İlk çağlarda tanrıların, yarı tanrıların, kahramanların ya da insanüstü varlıkların yaşam hikayesini anlatan efsanelere mitos denir.

Mitos; söylenen ya da duyulan sözdür. Masal, öykü veya efsane anlamına gelir. Ancak insanlar gördüklerini, duyduklarını anlatırken kendilerinden de pek çok şey eklediklerinden, mitoslara pek güven olmaz. Bu nedenle tarihçi Heredot, “mitos tarihi değeri olmayan, güvenilmez söylenti” demektedir. Platon’da mitosu, “gerçekle ilişkisiz, uydurma, boş ve gülünç bir masal” diye tanımlamaktadır.

Epos(epope) Nedir?

Epos; mitosun, ölçülü şiirsel biçimidir. Mitos ile baştan aşağı bir yakınlık içerisindedir. Mitos, eposun çekirdeğini oluşturur. Bu iki kavramda da çoğunlukla abartı vardır ve bir çok insan için gerçek değildir.

Epos; mitostan daha değişik bir anlam taşımaktadır. Belli bir düzen ve ölçüye göre söylenen, okunan sözdür ve insana tanrı armağanı olarak görülmüştür. Epos; şiir, destan ve ezgi anlamına gelmiş, ozan ve edebiyatçıların dilinde insanları büyülemiştir. Eski çağlardan bu güne kadar, epik ya da epope olarak tüm batı dillerine yerleşmiştir. Mitosla Epos arasında başlangıçtan itibaren bir yakınlık vardır. Mitos Epos’un içeriğidir ve çekirdeğini oluşturmaktadır. Epos ise Mitos’u biçimlendirir. Böylece Epos, Mitos’un aldığı ölçülü, süslü ve dengeli biçim olarak karşımıza çıkmaktadır. Epos ne kadar güzel ve başarılıysa, Mitos o kadar etkileyici olur.

Logos (Logia) Nedir?

Logos, mitten sonra mitolojinin ikinci parçasıdır. Şöyle ki; mitoloji, mit (myth) ve logos kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani mitoloji temelinde mitleri ve logosları inceler.

Logos, mitos ile epostan çok farklı anlamdadır ve tam anlamıyla zıttıdır. Logos akıldır ve yasal düzendir.

Logos gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir. Logos insanda düşünce, doğada kanundur. Her yerde ve her şeyde vardır. Ortaklaşa ve tanrısaldır. Düşünürün asıl görevi Logos’u bulmak ve sözle dile getirmektir. Logos’la açılan bu yol doğruca bilime ulaşmıştır. Logos ya da Loji (Logia), bu gün her hangi bir bilim dalını belirtmek için kullanılan ek olmuştur. arkeoloji yani eski bilimi, jinekoloji yani kadın bilimi gibi.

Makaleler için tıklayabilirsiniz.

Go to top