Yoga terminolojisi büyük oranda Sanskrit dilindendir. Sanskrit dili, Latin dili gibi başka dillere kaynaklık etmiş olan bir ‘Ana Dil’dir.

 Her iki dil grup da Hint-Avrupa dil ailesindendir. Bu diller arasındaki geçişkenlikler Farsça aracılığıyla Türkçe’ye de yerleşmiştir. Sanskrit dilinde sirsasana, eka pada gibi terimleri kullanan birçok eğitmen bu terimlerin etimolojik çözümlemesini pek yapmaz. Biz, daha önce irdelediğimiz yoganın kelime anlamında sonra "Yogaya Etimolojik Yaklaşımlar" biraz da buna çalışalım.


Pa, ile başlayalım. Pa, Farsçada ayak anlamındadır. O zaman bırakınız yoga dilini günlük dilde kullandığımız bazı sözcükler paça, pabuç, pati, patik, paçal, paçavra bir anlam ifade eder. Bu sözcüklerin birçoğu balkan dillerine de geçmiş (Yun: papoutsia (ayakkabı), patikos) ve günümüzde kullanılmaktadır. Bacak, pa’dan türetilmiştir. Sehpa, üçayak demektir.

Pa, Yoga dilinde, Pad(a).

Sınırları biraz daha aşalım. İngilizceye gelelim. 
Pod….Tripod (üçayak), Pedestrian (yaya),cephalopod (Kafadanbacaklı), tetrapod (Dörtayaklı hayvan)…

Pad, eski İngilizcede yürümek anlamında. Muhtemelen pedal da oradan geliyor. Path, de…

Ek(a)Bir, demek. İlginç değil mi, Türkçede ek’lemek…Farsçada Yek’in biraz kısaltılmış hali.

Sirsa, Yoga dilinde, baş demek. Sözcük, Farsçada aynı anlamda Sar (Ser). Ser verip sır vermemek, Serden geçmek, serde erkeklik var gibi deyimleri kullanıyoruz.

Kısacası: Örneğin 
Eka Pada Sirsasana dendiğinde artık farklı hissetmeliyiz…

 

 

SİTEDE ARA

Go to top